Zaručená konverzia elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe

Už len pár týždňov delí od povinnej aktivácie elektronickej schránky na doručovanie úradných dokumentov od orgánov verejnej moci. Väčšinu úradnej korešpondencie týkajúcej sa Vašej firmy tak budete mať k dispozícii len v elektronickej forme.

Určite sa však dostanete do situácie, kedy budete potrebovať niektorý úradný dokument použiť, resp. dlhodobo archivovať v listinnej podobe tak, aby ostali zachované jeho právne účinky, ktoré sa nedajú zachovať jeho jednoduchým vytlačením.

Účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Práve tieto situácie Vám vyrieši nová služba Slovenskej pošty – Zaručená konverzia elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe. Cieľom zaručenej konverzie je, v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o eGovernmente, zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov tak, aby novovzniknutý dokument mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

Zaručenú konverziu Vám poskytneme: • na počkanie, do niekoľkých minút • na základe predloženia elektronického dokumentu na USB flash disku • pre dokumenty vo formáte PDF/A-1a podpísané platným kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo platnou kvalifikovanou elektronickou pečaťou v stanovených formátoch s pripojenou platnou časovou pečiatkou, • v cene už od 1,22 EUR. Novovzniknutý listinný dokument vydaný Slovenskou poštou je opatrený  osvedčovacou doložkou, čím je rovnako právoplatný a použiteľný na právne účely ako pôvodný dokument v elektronickej podobe.

Zaručená konverzia je v súčasnosti dostupná na 15 vybraných poštách – integrovaných obslužných miestach, ktorých zoznam je uvedený na www.posta.sk. Od júla tohto roka bude služba poskytovaná na všetkých, cca 600, poštách poskytujúcich služby štátu. Potrebujete viac informácií? • navštívte www.posta.sk • kontaktujte Zákaznícky servis 0800 122 413

S úctou
Igor Šulek riaditeľ sekcie obchodu a medzinárodnej pošty