Európska ekonomika si v roku 2018 polepší: Prognózy na trhu fúzii a akvizícii sú viac než priaznivé

 • Vedúci pracovníci očakávajú, že globálna ekonomika i lokálne ekonomiky zostanú na súčasnej úrovni alebo zaznamenajú zlepšenie.

 • Pozornosť spoločností zo strednej a juhovýchodnej Európy sa upriamuje najmä na príležitosti organického rastu.

 • Naďalej je plánovaný rekordný počet transakcií: viac než polovica vrcholových predstaviteľov firiem má v pláne zrealizovať transakciu v oblasti fúzií a akvizícií počas nasledujúcich 12 mesiacov.

  Vedúci pracovníci z popredných firiem zo strednej a juhovýchodnej Európy (CSE) vyjadrili optimisticky o vývoji trhu fúzií a akvizícií na nasledujúci rok v aktuálnom, už 17. vydaní Barometra investičnej dôvery (Capital Confidence Barometer) spoločnosti EY. Napriek pretrvávajúcej politickej a ekonomickej neistote v Európskej únii, 56 % spoločností z regiónu CSE naznačilo svoj zámer aktívne realizovať transakcie počas nasledujúcich 12 mesiacov, pričom 79 % z nich očakáva ďalšie zlepšovanie globálneho ekonomického rastu. Vedúci pracovníci predpokladajú najmä pozitívny rast alebo stabilný vývoj v oblasti korporátnych príjmov, dostupnosti zdrojov financovania a oceňovania majetkových účastí na globálnych i lokálnych úrovniach. „Prognózy vedúcich pracovníkov významných spoločností len potvrdili silu regiónu CSE, kam patrí aj Slovensko, pretože už dlhšiu dobu priťahuje pozornosť investorov. Podľa uvedených vyhliadok bude rok 2018 mimoriadne bohatý na viaceré zaujímavé transakčné príležitosti,“ uviedol Peter Demský, Associate Partner na oddelení TAS v spoločnosti EY.

  Nové príležitosti rastu v čase disruptívnych zmien

  Vedúci pracovníci firiem z regiónu CSE sa usilujú o rovnováhu medzi organickými a akvizičnými cestami na dosiahnutie rastu. Rozpoznať príležitosti rastu – najmä fúzie a akvizície, spoločné podniky a partnerstvá – bude ústrednou témou tohto roka pre 22 % opýtaných firiem. Hlavným zameraním zostáva organický rast (71 % v regióne CSE oproti 66 % na celom svete). V súvislosti s akvizičným rastom investori (v regióne CSE aj celosvetovo) vidia vyššiu hodnotu vo fúziách a akvizíciách ako v spoločných podnikoch alebo partnerstvách.

  Zistilo sa, že hlavné podnikové výzvy, konkrétne vplyv digitálnych technológií a transformácií na obchodné modely spoločností (27 %) a rastúca konkurencia zo strany spoločností pôsobiacich v iných odvetviach (26 %), vytvárajú dodatočný tlak na podniky v regióne CSE. Vedúci pracovníci hľadajú spôsoby, ako proaktívne pristupovať k týmto disruptívnym zmenám prostredníctvom strategického prijímania riadiacich pracovníkov a cielených školení, ktoré zamestnancov pripravia na nové zmeny v technológiách.

  Celkovo je 43 % regionálnych vedúcich pracovníkov presvedčených, že zabezpečenie širšieho kontextu, vďaka ktorému by sa do diskusie zapojili všetky zainteresované strany, bude predstavovať kľúčový faktor určujúci úspech transakcií.

  Percento akvizičného kapitálu, ktoré spoločnosti plánujú cielene vložiť do investícií rizikového kapitálu (venture capital), zostáva nízke – 48 % opýtaných firiem sa domnieva, že počas nasledujúcich troch rokov sa bude pohybovať na úrovni 6 % – 10 %. K hlavným faktorom, ktoré poháňajú tieto investície, patrí prístup k novým možnostiam a technológiám (37 %) a urýchlenie výskumu a vývoja a inovácií (37 %).

  Výhľad pre fúzie a akvizície

  Rastúci optimizmus týkajúci sa ekonomických a finančných podmienok vytvoril ideálne prostredie pre transakčnú činnosť a navyše aj počet plánovaných transakcií naďalej dosahuje rekordné úrovne. Celkovo 53 % vedúcich pracovníkov opýtaných firiem z regiónu CSE plánuje aktívne realizovať fúzie a akvizície počas nasledujúcich 12 mesiacov, čo predstavuje nárast o jedno percento v porovnaní s druhou najvyššou úrovňou zaznamenanou pre plánované transakcie v apríli 2015. Očakávania súvisiace s vývojom na trhu transakcií počas ďalších 12 mesiacov sú vyvážené; zlepšujúci sa vývoj predpokladá 49 % a stabilný vývoj 48 % opýtaných firiem.

  Až 65 % vedúcich pracovníkov firiem z regiónu CSE neočakáva v počte plánovaných fúzií a akvizícií žiadnu zmenu v porovnaní s 59 % predstaviteľov svetových firiem. Tento stav odráža už teraz veľmi vysoké očakávania v rámci regiónu CSE. Za hlavnú motiváciu, ktorá je kľúčová pre realizáciu akvizície, označili účastníci prieskumu tieto faktory: rast podielu na trhu (32 %), nadobudnutie inovácií (23 %) a vstup do nových geografických regiónov (21%).

  Zameranie na odvetvia

  Technológie predstavujú najčastejšie odvetvie, v ktorom naši respondenti videli vysokú konvergenciu a prelínanie s vlastným odvetvím. K najobľúbenejším plánovaným investičným destináciám patria telekomunikácie (80 %), technológie (70 %) a biologické vedy (69 %). Z geografického hľadiska sú vedúci pracovníci z regiónu CSE ochotní investovať najmä v USA, za nimi nasledujú Grécko, Turecko, Česká republika a Rumunsko.

  Rok 2018 a nasledujúce roky

  Trh fúzií a akvizícií v regióne CSE bude v budúcnosti naďalej definovať pokrok, ktorý sa dosiahne vzhľadom na zložitosť a disruptívne zmeny, kým spoločnosti sa budú snažiť predefinovať svoje stratégie. Viac informácií si prečítajte kliknutím na tento odkaz: 17th Capital Confidence Barometer Central and Southeast Europe highlights.

  Informácie o EY

  EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

  Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach www.ey.com.

  O prieskume

  Barometer investičnej dôvery EY (EY Capital Confidence Barometer) je prieskum, ktorý dvakrát do roka uskutočňuje organizácia EIITL (Euromoney Institutional Investor Thought Leadership). Cieľom barometra je posúdiť dôveru korporácií v ďalší vývoj globálnej ekonomiky, zmapovať priority ich vedenia na nasledujúcich 12 mesiacov a vytypovať modely v oblasti riadenia kapitálu, ktoré spoločnostiam v budúcnosti v súvislosti s ďalším vývojom globálnej ekonomiky prinesú konkurenčnú výhodu. V tomto prípade ide už o 17. barometer investičnej dôvery uskutočňovaný dvakrát do roka, ktorý sa začal v novembri 2009; pre potreby tohto vydania sa v septembri a októbri 2017 oslovilo 140 vedúcich pracovníkov. ey.com/ccb #EYCCB