Stanovisko policie SR k únosu VIETNAMCA.

V súvislosti s únosom Vietnamca z Nemecka sa vyjadruje k tomu ako by mala Slovenská republika postupovať už množstvo právnikov a advokátov. Po spoločnej porade medzi Generálnou prokuratúrou SR a Policajným zborom sa obidve inštitúcie zhodli na jednotnom stanovisku, ktoré je identické so včerajšou argumentáciou Generálnej prokuratúry SR. V predmetnej trestnej veci majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.

Nemecké justičné orgány neposkytli slovenským justičným orgánom žiadnu oficiálnu informáciu o priebehu, resp. o výsledku trestného konania vedeného v Spolkovej republike Nemecko.
Nemeckým justičným orgánom táto informačná povinnosť vo vzťahu k slovenským justičným orgánom nevyplýva zo žiadnej medzinárodnej zmluvy.

K dnešnému dňu nebola doručená justičným orgánom Slovenskej republiky žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobám.

Slovenské justičné orgány boli požiadané nemeckými justičnými orgánmi len o poskytnutie právnej pomoci.

Žiadosti o právnu pomoc nemeckých justičných orgánov boli vybavené v celom rozsahu (naposledy 29. 6. 2018 a 31. 7. 2018).
Výsledky poskytnutej právnej pomoci (úkony vykonané na území SR) neodôvodňovali uplatnenie právomoci slovenských justičných orgánov (orgánov činných v trestnom konaní) konať v trestnej veci.

Slovenské justičné orgány zatiaľ nemajú právny ani skutkový základ konať v tejto trestnej veci.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky za účelom zistenia relevantných informácií bude ex offo iniciovať pracovné rokovanie so zástupcami justičných orgánov Spolkovej republiky Nemecko a Českej republiky. Na základe výsledkov pracovného rokovania rozhodne Generálna prokuratúra Slovenskej republiky o ďalšom postupe.